O PORUCHÁCH UČENIA

Špecifické vývinové poruchy učenia:

dyslexia- porucha čítania

• dysortografia- porucha pravopisu

• dysgrafia- porucha grafomotoriky

• dyskalkúlia- porucha matematických schopností

• a často sa vyskytujúca porucha pozornosti s hyperaktivitou (Atention Deficity Hyperactivity Disorder ADHD)

Dyslexia je porucha čítania, ktorá postihuje čítanie vo všetkých zložkách - správnosť, rýchlosť, technika
i porozumenie. Dieťa s dyslexiou  má síce primerané sociálno-kultúrne príležitosti, primeranú, alebo aj vyššiu inteligenciu, ale bežnými spôsobmi, ktoré sa používajú v škole, sa čítať naučí veľmi ťažko, s námahou.

Deti s dyslexiou predstavujú veľmi rôznorodú skupinu. Najobvyklejšie majú ťažkosti vo fonologickom spracovaní, fonémovej segmentácii - teda v procese, pri ktorom neznáme slovo mozog rozkladá na zvukové zložky. Akoby tieto deti mali problémy rozlúštiť v mozgu kód na pretransformovanie grafém (písmen) do im zodpovedajúcich foném (hlások).

Tieto ťažkosti môže ešte skomplikovať problém so slovnou pam仝ou- ťažkosťami so znovuvyvolávaním práve prečítaných slov. Niektoré deti majú problémy spočívajúce v spôsobe, akým ich mozog vníma tvary písmen, čiže problém s vizuálnym vnímaním.

Mozog takéhoto dieťaťa dobre nerozoznáva alebo si chybne vykladá tvary písmen na stránke. Tým by sa mohlo vysvetliť, prečo si deti s poruchami učenia často zamieňajú písmená ako "b" a "d".

Niektoré deti môžu mať zmiešané fonologické a vizuálne ťažkosti. Deti s poruchami učenia majú často problémy so sústredením sa, impulzívnosou či  s udržaním pozornosti, preto sa dopúšťajú mnohých základných chýb v učení. Príčinou nie sú poruchy vnímania, rozlišovania či analýzy. Pre nepozornosť dieťa vníma na začiatku slova, uprostred či na konci slova nesprávne písmená alebo si nevšimne správne poradie písmen v slove, vynecháva začiatky či konce slov. Môže odseknúť i celú časť vety alebo ju nahradiť inými slovami. Ťažkosti deťom robí aj rozkladanie slov na slabiky a skladanie slabík do slov.

Niekedy sa dieťaťu podarí rozložiť aj p仝slabičné slovo na slabiky, ale robí mu ťažkosti všetky si ich zapamätať v správnom poardí.

Zdroj: M. Mikulajová: Jazykovo kognitívne metódy prevencie a terapie dyslexie 2009

Napíšte mi mail