O REEDUKÁCII

Reedukácia je súbor špeciálnopedagogických postupov a metód práce zameraných na rozvoj porušených alebo nevyvinutých funkcií.


V prípade porúch učenia znamená reedukácia rozvíjanie narušených funkcií potrebných pre čítanie, písanie, počítanie. Cvičenia v škole prebiehajú u detí, ktoré prešli diagnostikou v poradenskom zariadení, kde psychológ a špeciálny pedagóg presne určí, ktoré funkcie sú oslabené.

Nácvik zručností čítania, písania, počítania (najmä u mladších žiakov) prebieha bežnými, alternatívnymi a špeciálnopedagogickými metódami a metodikami, vždy podľa potreby. U starších žiakov sa nacvičujú aj stratégie učenia, práca s textom, ústna odpoveď a pod.

Cvičenia sú časté, (každý deň) ale krátke (15-20 min.). Dôležité je, aby boli veselé, zábavné a hravé, aby deti bavili. Využívajú sa špeciálne pracovné listy, detské knihy a časopisy,ale i CD nosiče, internet a aj program Fast ForWord.

Napríklad zlepšenie čítania nedosiahneme"drilovaním", ale len cvičením funkcií, ktoré sú oslabené. Keď sa zlepšia tieto funkcie, zlepší sa aj samotné čítanie. Reedukácia je zameraná na stimuláciu oslabených funkcií, ktoré sa podieľajú na schopnosti čítať.


Napíšte mi mail