Program FastForWord


Jedinečnosť programu Fast ForWord spočíva v tom, že sa dokáže prispôsobiť individuálnym potrebám každého dieťaťa, v programe môže pracovať dieťa intelektovo nadané, ale aj s poruchou učenia, či dieťa z bežnej triedy, ktoré si len chce vylepšiť porozumenie v angličtine, pracujú v ňom aj dospelí. Úspešný je každý, rozdiel je len v rýchlosti, akou "hráč" celý program prejde. Obrovským plusom je intuitívne učenie slovnej zásoby a gramatiky, ktoré sa učí prevažne počúvaním, (asi tak , ako sa učíme
materinský jazyk), takže každý si cibrí sluch a získava lepší cit pri počúvaní anglických foném, pri zvukovo podobných slovách, pri zložitých gramatických štruktúrach.

Kedykoľvek dieťa dosiahne v hre požadovaný cieľ, stane sa v programe niečo zábavné, dieťa dostane odmenu. Tieto odmeny sú kľúčovým prvkom programu, pretože zakaždým, keď je dieťa odmenené , jeho mozog vylúči neurotransmitery ako dopamín a acetylcholín, ktoré pomáhajú upevniť práve urobené zmeny v mozgových mapách . Dopamín je nevyhnutne spojený s efektívnym učením sa nových vecí. Je to neurotransmiter, ktorý patrí do systému odmien nášho mozgu. Ak sa človek učí nové veci, motivácia učiť sa prichádza práve prostredníctvom dopamínu.

Zároveň ide o mozgový kondičný tréning, ktorý pomáha vylepšiť samotný proces učenia. Forma počítačovej hry, v ktorej sa používa len angličtina je pre deti príťažlivá, svojou živosťou, pohyblivosťou, cvičenia sa denne obmieňajú, deti vidia priebeh hry v grafickej forme, získavajú body. Program Fast ForWord je ideálny aj na tzv. "blended learning," zmiešané učenie anglického jazyka, kedy sa "klasická " metóda podporuje e-learningovou, ktorú žiaci robia na PC.

Program FFW je vhodný aj pre deti s dyslexiou alebo inou poruchou učenia. Cvičenia sú zamerané na precvičovanie fonematického vnímania a rozlišovania, na globálne čítanie - rýchle postrehovanie slov - slovných konfigurácií, upevňujú správne postrehovanie častí slov - predpôn a prípon. Trénujú rozlišovanie slov, ktoré obsahujú rovnaké písmená v rôznom poradí, čiže nacvičujú a automatizujú správny pravopis/písanie slov. Dôraz na porozumenie textu, cvičenia zamerané na správne poradie slov vo vete, doplňovanie viet do textov podľa významu a podobné úlohy šité na mieru deťom s poruchami učenia. 

Ďalšou časťou výukového softvéru je program Reading Assistant: ktorý ponúka predčítanie textov native speakrom, slovník neznámych výrazov, opravuje chyby vo výslovnosti používateľa programu, udáva pomer správne a nesprávne prečítaných slov, v jednotlivých kapitolách, priebežne "kontroluje" ako žiak rozumie prečítanému textu. Program je vlastne veľmi trpezlivým a precíznym individuálnym učiteľom, poskytujúcim žiakovi okamžitú spätnú väzbu. 

Program je dlhodobý, najlepšie z neho profitujú všetci tí, ktorí v ňom pracujú aspoň 6 mesiacov, prípadne dlhšie. Vtedy sa pozitívne zmeny prejavia nielen v anglickom jazyku, ale celkove v efektívnejšom učení a lepšom, a rýchlejšom spracovávaní informácií. Niektorí žiaci pracujú s programom FFW už tretí školský rok a dostali sa tak do pokročilých levelov - do vyššej úrovne chápania a používania anglického jazyka. 

Nevýhody programu Fast ForWord

Nevýhodou je to, že je hradený rodičmi, čiže rodičia musia za kredity- vstupy na stránku platiť a tak nie je prístupný pre všetkých. Pomohla by dotácia MŠSR ako je to napr. v Českej republike, kde školy môžu čerpať financie na použitie programu a pracovať s ním priamo v rámci vyučovania.
Iné výhrady: Niektoré úlohy v danej úrovni sú príliš jednoduché, nudné, iné sú primerané, ale niektoré až príliš náročné. (Úlohy sú vytvorené pre anglicky hovoriace deti, takže sa nedajú ideálne priradiť veku a stupňu znalosti anglického jazyka v našich podmienkach.)

Vyhodnocovanie celého priebehu učenia

Graf zvládania učebných modulov
Graf zvládania učebných modulov

Každá farebná krivka patrí jednému cvičeniu v programe. Krivka grafu odráža ako dieťa postupuje v závislosti na čase. Krivka, ktorá nestúpa  naznačuje dlhšiu fázu učenia. Vyskytuje sa hlavne pri nových slovách anglickej   slovnej zásoby. 

Graficky znázornený priebeh učenia je pre deti veľmi príťažlivý, poskytuje im zrozumiteľnú spätnú väzbu a motivuje ich do ďaľších úloh.

Každý týždeň je generovaný individuálny report , kde je podrobne vyčíslená úspešnosť, ale aj všetky chyby, na odstraňovaní  ktorých sa dá ďalej pracovať. 

A čo hovoria na program učitelia, rodičia i samotní žiaci? 

Mgr. Štefana Kožíková, špeciálna pedagogička, učiteľka anglického jazyka:

Sociálna / výchovná stránka - témy učebných modulov sú zamerané na spoluprácu, nenásilie, kamarátstvo postáv. Netreba sa báť negatívneho ovplyvňovania detí ako pri niektorých počítačových hrách, nie je potrebná neustála kontrola dospelého.  
V nižších úrovniach/leveloch sú častými námetmi známe ľudové rozprávky autorsky upravené, vyúsťujúce do prekvapivých záverov. Správanie zvierat je personifikované, s dôrazom na sociálne akceptované činy postáv. Vyššie úrovne ponúkajú krátke náučné texty, témy z histórie, zo života súčasníkov, príp. sci- fi.

Motivácia: texty sú rôznorodé, ak sa téma zhoduje so záujmami žiaka, pracuje vytrvalejšie, výsledok je lepší a rýchlejšie dosiahnuteľný. Technická stránka/spracovanie: Dôraz na neustálu spätnú väzbu pri riešení úloh. Bohaté a nápadité ilustrácie/animácie textov, ktoré uľahčujú porozumenie. Ilustrácie nechýbajú ani pri precvičovaní izolovanejších gramatických a lexikálnych javov. Podporujú tým udržanie pozornosti a snahy dokončiť úlohu. Motivácia sa zvyšuje textami, ktoré sa na monitore nečakane objavujú v priebehu riešenia úlohy / HIGH SCORE! a pod./ Obrázky/animácie sú doplnené zvukovými efektami, ktoré potvrdzujú správnosť jednotlivých krokov riešenia. Niekedy je pochvala vyjadrená citoslovcami obdivu alebo slovne. "Odmeny", ktoré často dostávajú aktéri príbehov /zvieratká/, sú zároveň motiváciou pre riešiteľa úloh. Postupne pribúdajú aj body na rôznorodých škálach, priebeţne informujúce riešiteľa o úrovni, ktorú práve dosahuje. 

Nevýhody: 

Starší žiaci s poruchami učenia: často sú spočiatku demotivovaní obrázkami, slovnou zásobou, príliš "detskými témami". Rozpor medzi fyzickým vekom a úrovňou zvládnutia cudzieho jazyka. Dieťa zamerané na výkon sa často sústreďuje viac na vonkajšie ukazovatele jeho výkonnosti, napr. pribúdanie bodov, pochvál, ako na samotné riešenie úlohy. V prípade väčšieho počtu chýb pri riešení a z toho vyplývajúcej menšej kladnej odozvy, ktorú program ponúka, býva frustrované svojím pomalým postupom. 

Názory rodičov: 

Sme veľmi spokojní s programom Fast ForWord. Je to veľmi zábavné a hlavne poučné nie len pre deti, ale aj pre dospelých. Vždy keď syn ide na tento program, sedím pri ňom a tiež sa učím aj keď moje vedomosti sú chabé, čo sa týka angličtiny, ale pracujeme spolu. Niektoré sú dosť ťažké, ale Matúško sa dostáva do toho, čo je len pozitívne na tom. Jeho angličtina sa rozvíja dobre..... Negatíva k tomu nemáme žiadne, skôr naopak. Je to motivujúce hlavne v tých bodoch, kde chce prekonať predchádzajúci výsledok. Nie vždy sa mu to darí, ale je veľmi spokojný. Teší sa hneď ako príde domov zo školy a hneď sadá k PC a pracuje na tom. Aj kreslené postavičky sú veľmi pekné a zábavné. Tento program by mohol byť ako výučba v školách pre žiakov, čo by bolo veľmi dobré pre ne. (pani M.P.) 

Nakoľko je výučba formou hry, je to veľmi dobrý spôsob výučby hlavne pre deti. Posun je vidieť za par hodín a dôležité je ,že nemusí nikam chodiť, Ak náhodou nenájde voľnú pol hodinku cez týždeň, môže si ju dobehnúť cez víkend. Nevýhodou je že časom sa hry zunujú a treba hľadať ďalšiu motiváciu. Myslím, že je to dobrý výber hlavne pre tých ,ktorí sa chcú z pohodlia domova zlepšiť v angličtine.(pani G.) 

Mne sa na tom páči forma akou je to robené, že je to také interaktívne a tiež sa mi páči, že sa to dá robiť doma, netreba pri tom nikam chodiť. Možno by tam mohli byt nejaké konverzačné veci - nejaké rozhovory, čo by sa dali napočúvať a potom použiť, ale to je asi len taký detail. No a občas sa mi zdá, ţe k tomu treba aj trochu ovládať gramatiku, je tam dosť minulých a budúcich časov, ale napríklad hraním sa to celkom dá naučiť. (pani A.J)

Atraktívny a motivujúci program, ktorý obohatí znalosti dieťaťa. Osobný prístup ku každému dieťaťu zo strany pani Ochabovej; Výborná spolupráca s rodičmi. (pani D.K.) 

Keďže máme doma trošku problémy s učením angličtiny, skúsili sme tento program. Bol síce trošku problém si zvyknúť a nájsť si každý deň pol hodinku na sedenie pri počítači a venovanie sa jej, ale časom si zvykol i môj syn. Potom nastala mesačná prestávka a on sám zistil, ako mu to chýba. Myslím, že sa k nej rád vráti a ţe mu to veľmi pomáha. (pani J.Š.) 

S používaním programu sa jednoznačne sa zlepšilo porozumenie hovorenej angličtiny. Vytvorili u dieťaťa návyky - týţdenne 5 - 6 krát robil tento program. Zlepšila sa pozornosť, čo sa prejavuje na lepších známkach, zdá sa mi, že syn je v škole pohotovejší ako predtým .Program nútil syna naraz viac vecí si držať v pamäti a to mu pomáha v tom, že napr. dejepis. zemepis sa vie rýchlejšie naučiť.(pani N.P.) 

Môj názor na program Fast For Word: "Som veľmi rada, že sa moja dcéra mohla zapojiť do tohto programu, pretože jej to veľmi pomáha v napredovaní pri učení anglického jazyka, predovšetkým vo fonematickom porozumení a vyslovovaní hlások, slovíčok a viet a následnom memorovaní. Nakoľko je to robené zábavnou formou, tak ju to baví a s tým že po kaţdej hre sa na záver dozvie dosiahnutý počet bodov, tak ju to motivuje pri prekonávaní vlastných "rekordov" v jednotlivých hrách. Výborné sú aj týždňové reporty na základe ktorých môže rodič aj žiak sledovať úspešnosť resp. stagnáciu v programe. Ako pozitívum vnímam aj to, že dieťa sa pri programe naučí robiť samostatne a vytvorí si tzv. pracovný režim, keďže ho robí 5x v týždni po dobu niekoľko mesiacov." Negatíva som zatiaľ nenašla ! (pani M.C.)

A čo hovoria na program samotné deti ? 

FFW sa mi veľmi páčil. Prestal som ho robiť, lebo som nemal čas. Bol to výborný program. Hral som ho každý deň. Alex M.

 Mne sa to páčilo a hlavne ako sa mi darilo. Nepáčilo sa mi, že som to mala robiť kaţdý deň. A že som to musela dorábať cez sobotu a nedeľu.
Danielka H. 

Páči sa mi že môţem hrať a počas toho sa učím. Je to program, ktorý je celkom dobrý. Dobré, je, že to trvá iba pol hodinu. Som šťastný, že sa ku mne v hre pridalo toľko spolužiakov. Niektoré hry som už dokončil a páči sa mi, že to už nie je také ťažké.
Maťko A. 

Fast ForWord sa mi páčil. Prestala som, lebo ma to už veľmi nebavilo. Nechcelo sa mi to robiť každý deň. Ele Bot (názov prevažne gramatického cvičenia, pozn. aut.) mi veľmi nešiel.
Adelka H. 

Fast ForWord bola veľmi dobrá hra. Ja už ju nemôţem hrať, lebo nemám čas. Niektoré úlohy sú dobré, iné zlé a nudné.
Dominik Ž. 

Páčia sa mi postavy v hre. Nepáči sa mi, že sú tam niekedy ťažké cvičenia. Páči sa mi , keď dostanem percentá naviac. Nepáči sami, že je na hru krátky čas.
Matúš P. 

Trochu sa mi to nepáčilo. Nepáčilo sa mi cvičenie Moon Ranch. Páčil sa mi Ele Bot a aj Robo Dog.
Sofia T. 

Páči sa mi to! Je to super! Niektoré hry sú náučné. Niekedy sa mi to nechce robiť.
Lora K. 

Je to dobré, pomáha mi to pri učení angličtiny, lebo lepšie rozumiem a chváli ma aj pani učiteľka. Niektoré hry sú ľahšie a tie skončím skôr a niektoré náročnejšie mi trvajú dlhšie, ale celkovo to robím rada.
Karolínka C. 

Zlepšila sa moja práca vyučovaní ANJ v škole - preklad písaných textov je pre mňa ľahší , pracujem presnejšie. Lepšie rozumiem cudzincom - native speakrom, snažím sa viac komunikovať .
Natália B.